Ymunwch â’r ELC fel Ffermwr Ecolegol

Model yr ELC yw prynu darn o dir tua 20 erw a’i rannu’n 3-5 llain fach o dir fferm rhwng 3 a 5 erw. Rydym yn gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer anheddau amaethyddol clwm ar gyfer gweithwyr gwledig ar gyfer pob llain er mwyn i’n tyddynwyr fedru byw ar eu tir. Fel rhan o’r datblygiad mae’r ELC yn darparu isadeiledd ar y cyd ar y safle sy’n cynnwys, trac, ysgubor a rennir, system cynaeafu dŵr glaw ac aráe ffotofoltaig ar do’r ysgubor. Rydym hefyd yn darparu cefnogaeth i’n ffermwyr ar ffurf cynllunio busnes a mentora amaethyddol. Gallwch ddarganfod mwy am ein model fan yma.

Nesaf, rydym yn gwerthu prydles 150 o flynyddoedd  ar gyfer y llain gyda chaniatâd i’r tyddynnwr leoli annedd dros dro ar y tir. Ein nod yw cadw’r prydlesau’n fforddiadwy ar gyfer newydd ddyfodiaid i ffermio. Gosodir pris y brydles i adfer costau’r ELC wrth brynu a datblygu’r tir ac fe’i gymorthdelir gan ein gweithgareddau codi arian ein hunain. Mae opsiynau rhentu i brynu a rhentol ar gyfer lesddeiliaid.

Yn y lle cyntaf, caniatâd cynllunio dros dro am 5 mlynedd fydd mewn lle er mwyn i’r ffermwyr brofi eu bod yn ymgymryd ag amaethyddiaeth ar raddfa fferm gyfan ac yn dangos hyfywedd ariannol ei busnesau ecolegol yn ogystal â’r angen gweithredol  iddynt fyw ar y tir er mwyn ei gynnal. Cyn diwedd y 5 mlynedd, ac unwaith i’r busnesau ymsefydlu, bydd yr ELC yn gwneud cais am ganiatâd parhaol i’r tyddynwyr gael byw ar eu ffermydd.

Yn ystod y ddwy flynedd nesaf bydd yr ELC yn creu pedwar safle ecolegol newydd o ffermydd bychain gydag wyth llain ar gael ar gyfer newydd ddyfodiaid i ffermio er mwyn sefydlu busnesau fferm hyfyw, ecolegol, graddfa fach. Mae’n safleoedd ni yn Nwyrain Sussex, Gwlad yr Haf a De Cymru a gallwch ddarganfod mwy amdanynt yma.

Rydym yn chwilio am weithwyr tir ac entrepreneuriaid brwdfrydig sy’n barod nawr, neu a fydd yn barod yn y flwyddyn neu ddwy nesaf, i adeiladu busnes tyfu ecolegol ar ddarn o dir ELC.

Dydyn ni ddim yn disgwyl i chi fod yn barod i fynd heddiw. Rydym yn awyddus iawn i glywed wrthych chi os ydych yn angerddol ac yn ymroddedig i ennill profiad digonol i sefydlu busnes fferm bach. Gallai hyn fod yn unrhyw fath o fenter yn seiliedig ar y tir – o ffrwythau a llysiau, i gynnyrch anifeiliaid a llaeth, ffeibr, tanwydd a meddyginiaethau.

Hoffem feithrin cysylltiadau da dros gyfnod estynedig gyda phobl sydd â diddordeb mewn bod yn stiwardiaid ELC, i’n helpu ni i ddod i’n hadnabod ein gilydd ac efallai i ganfod lle mae angen mwy o brofiad arnoch er mwyn mynd i’r afael â’r ymrwymiad a’r her gyffrous yma.

I gychwyn, gofynnwn i chi ddarllen yr holl wybodaeth yn yr adran yma o’r wefan gan gynnwys ein cyfweliad gyda’r tenant ELC presennol James Dexter, ein canllaw cam-wrth-gam i’r broses ymgeisio (isod); ein canllaw i’n cytundeb prydles a’r taflenni gwybodaeth ar gyfer ein safleoedd ar ddod yn Nwyrain Sussex, Gwlad yr Haf a De Cymru.

Canllaw cam wrth gam i’r broses ymgeisio

Mae’n proses ymgeisio ni’n un benagored ac nid yw’r camau’n anhyblyg. Mae’r camau a ddisgrifir isod yn cynnig amlinelliad o’r math o broses y gellir ei disgwyl gan ymgeiswyr. Disgwylir i brofiad pob ymgeisydd fod ychydig yn wahanol oherwydd y bydd pawb ar gam gwahanol ar y daith i fod yn barod i gymryd drosodd daliad ELC. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yna byddwch cystal â chysylltu os gwelwch yn dda! Gallwch ebostio Oliver ar members@ecologicallandcoop neu ffoniwch 01273 766 672 i siarad gyda Sonia neu Oliver.

 1. Ydy e’n iawn i chi?

  Darllenwch y wybodaeth yn adran yma’r wefan i benderfynnu os ydych yn credu y gallai hyn fod yn gyfle addas i chi
   

 2. Ydych chi’n barod?

  Byddwn yn trefnu cyfweliad byr, anffurfiol, dros y ffôn i gadarnhau eich bod yn barod.
   

 3. Ydych chi’n dal i fod â diddordeb?

  Byddwn yn darparu ffurflen gais, templed cynllun busnes a mwy o wybodaeth am y safle(oedd) sydd o ddiddordeb i chi er mwyn helpu i chi benderfynnu os ydych chi am gymryd y cam nesaf gyda’ch cais.
   

 4. Barod i ymgeisio?

  Darllenwch ein prydles a chynllun rheoli enghreifftiol yn ofalus, cwblhewch y ffurflen gais a dechreuwch weithio ar eich cynllun busnes.
   

 5. Cwrdd â ni ar y tir.

  Ymwelwch ag un neu fwy o’r safleoedd yn eich amser eich hun a dewch i un o’n diwrnodau agored chwarterol i gwrdd â ni wyneb i wyneb.
   

 6. Gorffennwch eich cynllun busnes.

  Mae’ch cynllun busnes yn hanfodol i’n hasesiad o hyfywedd eich cais. Bydd rhaid i ni weld fersiwn gorffenedig ohono cyn i chi fod yn barod i symud ymlaen i gam nesaf y broses ymgeisio.
   

 7. Cyfweliad

  Byddwn yn trefnu cyfweliad gyda chi ac, os yn addas, byddwn yn eich gwahodd i wirfoddoli am oddeutu wythnos ar fferm ddewisedig.
   

 8. Rydych wedi cyrraedd y nod!

  Os ydych yn cyrraedd y cam yma byddwn yn cynnig llain i chi  yn y safle o’ch dewis. Er hynny , chewch chi ddim symud ymlaen hyd nes y ceir caniatâd cynllunio dros dro.


Adnoddau cysylltiedig